ارزيابي خاصيت ضد قارچي عصاره رزماري بر روي قارچ آسپرژيلوس فلاووس و تاثير اين عصاره در بيان ژن AFL با استفاده از روش Real Time-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي خاصيت ضد قارچي عصاره رزماري بر روي قارچ آسپرژيلوس فلاووس و تاثير اين عصاره در بيان ژن AFL با استفاده از روش Real Time-PCR :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

رزماری گیاه دارویی مهم است که خاصیت ضد میکروبی آن تاکنون بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن بر روی قارچ های بیماری زا و توکسین زا چندان بررسی نشده است. با توجه به محدود بودن داروهای ضد قارچی و مقاومت حاصل از آنها, به نظر می رسد دست یابی به داروی موثر گیاهی ضد قارچی حائز اهمیت می باشد. ارزیابی خاصیت ضد قارچی عصاره گیاه رزماری برروی قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تاثیر این عصاره در بیان ژن AFL در این قارچ با استفاده از روش Real Time.PCR هدف این مطالعه می باشد.ابتدا ما قارچ آسپرژیلوس فلاووس را روی محیط سابرودکستروز آگار با تراکم نیم مکفارلند به صورت فشرده کشت داده و دیسک های استاندارد رزماری را روی سطح محیط کشت قرار دادیم تا باروش دیسک دیفیوژن, خاصیت ضد قارچی رزماری مشخص گردد و سپس به کمک ده لوله استاندارد و استریل و محیط مایع سابرودکستروز براث حد اقل غلظت موثر عصاره محاسبه کردیم و نهایتا به روش Real Time.PCR تاثیر عصاره بر بیان ژن AFL را مورد بررسی قرار دادیم عصاره رزماری بر روی این قارچ اثر بازدارندگی مطلوبی دارد به طوریکه متوسط قطر هاله های عدم رشد حدود 16 الی 18 میلیمتر تعیین گردید محاسبه MIC موثر عصاره برای قارچ آسپرژیلوس فلاووس 3 الی 5 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید و نتایج RT.PCR نیز مهار ژن تولید کننده آفلاتوکسین را در سطح مولکولی بخوبی به اثبات رسانید.عصاره رزماری می تواند رشد قارچ را مختل نماید و بطور قابل توجهی تاثیر مهارکنندگی بر بیان ژن AFL و تولید آفلاتوکسین در قارچ آسپرژیلوس فلاووس داشته باشد

لینک کمکی