تعيين فراواني ژن هاي papA-papEF-PAL-flimH در جدايه اشريشياکلي جدا شده از عفونت کيسه زرده طيور در استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين فراواني ژن هاي papA-papEF-PAL-flimH در جدايه اشريشياکلي جدا شده از عفونت کيسه زرده طيور در استان کرمان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 18

سویه های اشریشیاکلی عامل مهمی در بروز عفونت ثانویه به ویژه در طیور گزارش شده و به گروه اشریشیاکلی بیماری زای خارج گوارشی تعلق دارند. اشریشیاکلی فاکتورهای حدت متعددی را بروز می دهند. این فاکتورها در ایجاد کلونیزاسیون, تهاجم و متعاقب آن کاهش پاسخ دستگاه ایمنی میزبان می شو ند. از جمله این فاکتورها ژن های fim H و PAI ,pap A ,papEF می باشند. تعداد 60 جدایه اشریشیاکلی از نمونه های طیور مبتلا به عفونت های یوروپاتوژن اخذ گردید. جدایه ها بر اساس تست های بیوشیمیایی و باکتریولوژی استاندارد تشخیص و تایید گردیدند DNA جدایه ها استخراج و به منظور شناسایی ژنهای مورد نظر از روش Multiplex-PCR استفاده شد. هدف از این پژوهش, بررسی فراوانی ژن های حدت جدایه های اشریشیاکلی ایزوله شده از طیور بوده است.

لینک کمکی