بررسي تأثير تحريم هاي اقتصادي بر حق سلامت، حق آموزش و سطح اشتغال از منظر دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان رشته علوم سياسي دانشگاه تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تأثير تحريم هاي اقتصادي بر حق سلامت, حق آموزش و سطح اشتغال از منظر دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان رشته علوم سياسي دانشگاه تهران) :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر حق سلامت, حق آموزش و سطح اشتغال از منظر دانشجویان می باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه علوم سیاسی مورد تأیید قرار گرفت, پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0/79 محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی, توسط محقق در بین دانشجویان رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه, از نرم افزار spss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون پارامتریک T استودنت استفاده شده است. نتایج آزمون T استودنت نشان داد که از منظر دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه تهران تحریم های اقتصادی بر حق سلامت, حق آموزش و سطح اشتغال تأثیر مثبت و معناداری دارد. P0/05

لینک کمکی