بررسي مفهومي جايگاه حقوق بشر در نظريات رئاليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مفهومي جايگاه حقوق بشر در نظريات رئاليسم :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 38

یکی از مفاهیمی که در حوزه بین المللی مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران هست واژه حقوق بشر هست. این واژه قدمتی دارد به دیرینه بشر و دغدغه بشریت از خلقت تاکنون بوده است لذا بر این اساس سعی شد تا در مطالعه حاضر به این موضوع توجه و اهتمام ویژه ای صورت گیرد. حقوق بشر, آن چنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب یافته, گرچه به لحاظ نظری به عنوان (مجموعه حقوق متعالی انسانی) تعریف می شود و ازاین رو باید جهان شمول باشد و از ارزش های جهانی برخوردار باشد, درواقع پیرو جهان بینی خاصی است و آن عبارت است از: فرهنگ مدرن لیبرال دموکراسی که امکان فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی را سلب می کند. آنچه در این مطالعه قابل بررسی هست مربوط به آرا و اندیشه های اندیشمندان واقع گرادر خصوص مفهوم حقوق بشر هست رئالیسم به طورکلی به مفاهیم اخلاقی ازجمله حقوق بشر نگاهی ابزاری در راستای تأمین منافع ملی و دست یابی به قدرت دارد.

لینک کمکی