مسووليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مسووليت کيفري ناشي از عمليات ورزشي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی وجود نداشت و حقوق‌دانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. در سال 1352 برای نخستین بار مقرر شد که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث, نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد, جرم محسوب نمی‌شود. این مقرره در قوانین بعدی نیز با تغییراتی اندک تکرار شد. علت این حکم نیز مصلحت اجتماعی, رضایت زیان‌دیده, عرف و عادت و توجه به جایگاه مهم ورزش در تعالی اخلاق و تاکیدات قانون اساسی است. مرتکب, شخص ورزشکار است و عمل ورزشی, آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می‌گیرد. شرط اصلی برخورداری از معافیت کیفری, التزام به مقررات مربوط به ورزش مورد نظر است که بارزترین آنها مقررات مربوط به خطاهای ورزشی است. همچنین ورزشکار نمی‌تواند از اجازه قانون جهت ایراد صدمات عمدی به دیگران سو استفاده نماید. عدم مسوولیت ورزشکار, محدود به زمان ورزش بوده و  همچنین ورزش مزبور نباید برخلاف موازین شرعی باشد.

لینک کمکی