نقش تعديل کننده هوش معنوي در رابطه بين حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ در بيماران کرونايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش تعديل کننده هوش معنوي در رابطه بين حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ در بيماران کرونايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعديل کننده هوش معنوي در رابطه بين حمايت اجتماعي و اضطراب مرگ در بيماران کرونايي انجام شد. روش پژوهش این تحقیق, توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه مردان و زنانی ایرانی است که کرونا را تجربه کرده‌اند. از جامعه مذکور 134 نفر به روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های هوش معنوی عبدالله زاده (1388), حمایت اجتماعی واکس (1986) و اضطراب مرگ تمپلر (1970) استفاده شده است و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. ب) بین هوش معنوی با اضطراب مرگ رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. ج) هوش معنوی در رابطه بین دو متغیر حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ نقش تعدیل‌کننده دارد. واژه‌های کلیدی: هوش معنوی, حمایت اجتماعی, اضطراب مرگ, کرونا

لینک کمکی