نقش واسطه‌اي سبک زندگي اسلامي در رابطه بين خوش‌بيني و شادکامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش واسطه‌اي سبک زندگي اسلامي در رابطه بين خوش‌بيني و شادکامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 34

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خوش‌بینی و شادکامی با نقش واسطه‌ای سبک زندگی اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور 155 نفر از طلاب و دانشجویان شهر قم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌‌های خوشبینی اسلامی نوری, جهات شادکامی آکسفورد و سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. در تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌‌های تحقیق نشان داد: الف)‌ بین متغیرهای خوش‌بینی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) بین خوش‌بینی و سبک زندگی اسلامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) بین سبک زندگی اسلامی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ د) نتایج تحلیل مسیر نشان داد خوش‌بینی از طریق سبک زندگی اسلامی بر شادکامی اثر دارد و 33/0 از تأثیر خوش‌بینی بر شادکامی توسط سبک زندگی اسلامی واسطه‌گری و پیش‌بینی می‌شود. بنابراین تقویت خوش بینی اسلامی با محوریت بهبود سبک زندگی اسلامی, موجب ارتقا شادکامی می‌شود.

لینک کمکی