پيش بيني کارآمدي خانواده بر اساس مرزهاي بيروني خانواده و خردمندي زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پيش بيني کارآمدي خانواده بر اساس مرزهاي بيروني خانواده و خردمندي زوجين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را زنان و مردان متأهل شهر قم تشکیل می‌دادند. از میان جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های کارآمدی خانواده صفورایی (1388), مرزهای بیرونی خانواده هوشیاری (1399) و خردمندی اشمیت, مالدون و پاندرز (2012) استفاده شد و نتایج با کمک روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین کارآمدی خانواده و ابعاد سه‌گانه آن با مرزهای بیرونی و خردمندی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ب) دو متغیر پیش‌بین در مجموع به ترتیب 33/7, 20/7, 25/9 و 34/4 درصد از کارآمدی خانواده,‌ بعد بینشی, حقوقی و اخلاقی را پیش‌بینی می‌کنند؛ ج) مرزهای بیرونی خانواده بیشتر از خرمندی در پیش‌بینی کارآمدی خانواده و ابعاد سه‌گانه آن نقش دارد.

لینک کمکی