حیث وجودشناسانۀ ابژکتیویته از منظر گادامر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حیث وجودشناسانۀ ابژکتیویته از منظر گادامر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 37

ابژکتیویته به عنوان ایدئال علوم - به­خصوص علوم انسانی - مورد نقد گادامر است چون تجربه­ای از­خودبیگانه در انسان شکل داده  و سبب انسداد وجودشناسانه می شود. این ایدئال ناشی از تفوق نقد عقل محض کانت بر علم جدید و همچنین غفلت سنت فلسف غربی از زبان است. هر چند دیلتای تلاش کرد با استفاده از سنت زبانی و هرمنوتیکی جایگاهی مختص علوم انسانی فراهم آورد, اما, به دلیل بنیان دکارتی­اش و نیز تلقی ابزارگرایانه­اش از زبان و آگاهی تاریخی, دچار سوبژکتیویسم شده و علوم انسانی را همچون حکمِ زیباشناسان کانتی, عاری از حقیقتِ موضوع کرد. گادامر با بازخوانی تجرب هنری و تجرب تاریخی در کانت و دیلتای و همچنین استفاده از فلسف هایدگر و هگل,به همراه توج انتولوژیک به زبان, تجرب هرمنوتیکی را سامان داد تا ایدئال آن, نه فرایند ابژکتیوسازی, بلکه ظهور خودِ موضوع در زبان باشد و این همان زاخلیخکایت(Sachlichkeit)بوده که آشکارگی موضوعیّتِ موضوع یا شیئیّتِ شی است.

لینک کمکی