علم و تکنولوژي: تفاوتها، تعاملها، و تبعات آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن علم و تکنولوژي: تفاوتها, تعاملها, و تبعات آنها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 37

بین علم و تکنولوژی تمایز مفهومی مهمی وجود دارد, همچنین آنچهاز آن با عنوان ’علم کاربردی‘یاد می‌شود, از نظر معرفت‌شناختی مفهومی زائد است؛ این مقوله در ذیل مقوله تکنولوژی می‌گنجد. در مقال حاضر دربار زمینه‌های فلسفی خلط علم و تکنولوژی بحث می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که یکی دانستن آن دو, نه تنها یک خطای معرفت‌شناسانه محسوب می‌شود, بلکه نتایج و تبعات نامطلوب نظری و عملیعدیده‌ای نیز به بار می‌آورد که تأثیر خود را در کاوش‌های معرفتی و نیز سیاست‌گذاری‌ها در حوزه علم و تکنولوژی آشکار می‌سازد.

لینک کمکی