بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده :

تحقیق حاضر با عنوان ببررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

@gmail.com info@

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده

محتوای اطلاعاتی سود , به طور گسترده ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدل های ارزیابی, سود نقش اساسی دارد, تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش بینی, دارای اهمیت زیادی است.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی و محاسبه اجزای اقلام تعهدی از روش تعدیل شده جونز استفاده شده است . دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1386 تا 1391 و نمونه انتخابی شامل 123 شرکت می باشد . سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آنها از روش آماری رگرسیون استفاده شده است .
در این تحقیق اجزای اختیاری اقلام تعهدی(DA) , اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی(NDA) و جریان وجه نقد عملیاتی(OCF) به عنوان متغیر مستقل و سود عملیاتی آتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .
نتایج این تحقیق حاکی از این است که بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری , اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با سود عملیاتی دوره آتی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

مقدمه
یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط هر شرکت سود شرکت است. در واقع سرمایه‌گذاران و بسیاری دیگر از استفاده‌کنندگان مالی سود حسابداری را منبع مهم اطلاعاتی در نظر می‌گیرند که به آنها اجازه می‌دهد عملکرد واقعی شرکت را برآورد کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.با توجه به این که سود حسابداری ابزاری در دست مدیریت می باشد در بعضی موارد ممکن است سود حسابداری تصویر دقیقی از عملکرد یک شرکت را نشان ندهد و به واسطه استفاده از قضاوت ها و برآوردهای مربوط به آن, نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی جهت افزایش سودمندی اطلاعاتی آن وجود دارد. گردش وجوه نقد و اقلام تعهدی می تواند اطلاعات تکمیلی در مورد عملکرد اقتصادی و سود حسابداری را در اختیار استفاده کننده گان قرار می دهد. سهام داران که مهم ترین گروه کاربران اطلاعات صورت های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند . سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه-گذاران می شود . کیفیت سود می تواند در گزارش گری مالی اطمینان سرمایه گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می توان به روش های متعدد حسابداری, نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی ها, اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارش گری و صلاح دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه گیری و گزارش گری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط هر شرکت سود شرکت است. در واقع سرمایه‌گذاران و بسیاری دیگر از استفاده‌کنندگان مالی سود حسابداری را منبع مهم اطلاعاتی در نظر می‌گیرند که به آنها اجازه می‌دهد عملکرد واقعی شرکت را برآورد کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمایند.با توجه به این که سود حسابداری ابزاری در دست مدیریت می باشد در بعضی موارد ممکن است سود حسابداری تصویر دقیقی از عملکرد یک شرکت را نشان ندهد و به واسطه استفاده از قضاوت ها و برآوردهای مربوط به آن, نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی جهت افزایش سودمندی اطلاعاتی آن وجود دارد. گردش وجوه نقد و اقلام تعهدی می تواند اطلاعات تکمیلی در مورد عملکرد اقتصادی و سود حسابداری را در اختیار استفاده کننده گان قرار می دهد. سهام داران که مهم ترین گروه کاربران اطلاعات صورت های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند . سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه-گذاران می شود . کیفیت سود می تواند در گزارش گری مالی اطمینان سرمایه گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می توان به روش های متعدد حسابداری, نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی ها, اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارش گری و صلاح دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه گیری و گزارش گری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده
فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1 – 1- مقدمه 4
1 – 2- بیان مسئله 4
1 – 3- اهمیت موضوع 6
1 – 4- پیشینه تحقیق 6
1 – 5- سؤال تحقیق 8
1 – 6- فرضیه‏های تحقیق 9
1 – 7- روش شناسی تحقیق 9
1 – 8- متغیرهای تحقیق 9
1 – 8 – 1- متغیر مستقل 9
1 – 8 – 2- متغیر وابسته 11
1 – 9- قلمرو تحقیق 13
1 – 10- روش گردآوری داده‏ها 13
1 – 11- جامعه آماری و نمونه آماری 13
1 – 12- نتایج تحقیق 14
1 – 13- محدودیت ها 14
1 – 14- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات 15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه 16
2-1- مقدمه 17
2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی 17
2-2-1- اهداف گزارشگری سود 19
2-2-2- انتقاد از سود 20
2-2-3- نقاط قوت سود حسابداری 21
2-2-4- نقاط ضعف سود حسابداری 22
2-2-5- پیش بینی سود 23
2-2-6- نقش اطلاعاتی سود 24
2-2-7- تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی 25
2-2-8- مدل پیش بینی سود 26
2-3- اقلام تعهدی 28
2-3-1-نقش و اهمیت اقلام تعهدی 28
2-3-2- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی 29
2-4- وجه نقد ناشی از عملیات: 32
2-4-1- هدف گزارشگری وجه نقد: 32
2-4-2- صورت جریان وجوه نقد: 34
2-4-3- سیر تاریخی صورت جریانهای نقدی: 35
2-4-4- وجه نقد و وجه ناشی از فعالیتهای عملیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران 38
2-5- پیشینه تحقیق 40
2-5-1- تحقیق در داخل : 40
2-5-2- تحقیق در خارج کشور 46
فصل سوم: روش تحقیق 58
3-1- مقدمه 59
3-2- پرسشها و فرضیه ها 59
3-2-1- پرسش 59
3-2-2- فرضیه ها 60
3-3- متغیرها 60
3-3-1- متغیرهای مستقل 60
3-3-2- متغیر وابسته 61
3-4- جامعه و نمونه آماری 61
3-4-1- تعیین اندازه نمونه 61
3-5- قلمرو تحقیق (موضوعی, مکانی و زمانی) 62
3-6- داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها 62
3-6-1- داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و چگونگی محاسبه و استخراج آنها 62
3-6-2- داده های مورد نیاز مربوط به متغیر وابسته و چگونگی محاسبه و استخراج آن 64
3-7- طرح آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق 65
3-7-1- همبستگی 65
3-7-1-1- مفهوم معنی داری در همبستگی 66
3-7-2- رگرسیون خطی ساده 67
3-7-4- بررسی مفروضات رگرسیون 69
3-8- بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده
فهرست شرکتهای نمونه 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 73
4-1- مقدمه 74
4-2- آمار توصیفی 74
4-3- تشریح فرآیند آزمون فرضیهها 78
4-3-1- آزمون فرضیه اول 78
جدول: 4-4- تحلیل همبستگی (نمایه الف)Correlations 78
4-3-1-2- تحلیل مدل رگرسیون 79
4-3-1-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه اول 84
4-3-2- آزمون فرضیه دوم 85
4-3-2-1- تحلیل همبستگی 85
4-3-2-2- تحلیل مدل رگرسیون 86
4-3-2-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه دوم 90
4-3-3- آزمون فرضیه سوم 91
4-3-3-1- تحلیل همبستگی 91
4-3-3-2- تحلیل مدل رگرسیون 86
4-3-3-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه سوم 96
فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادها 98
5-1- مقدمه 99
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آنها 99
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول: 99
5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم 100
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم 101
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق های قبلی 101
5-4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 103
5-5- محدودیت ها 103
5-6- پیشنهادها 104
5-7- پیشنهادهایی برای انجام تحقیق های آتی 104
بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده
فهرست منابع 106
منابع فارسی 98
منابع لاتین 106


لینک کمکی