بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم :

تحقیق حاضر با عنوان ببررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 93 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

@gmail.com info@

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی رابطه بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق به مدرسه نوجوانان (پسر و دختر) شهر بندرعباس. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان های شهر بندرعباس بودند که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بودند. روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بود که به همین منظور 300 دانش آموز به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه اضطراب و استرس (DASS) و مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (2002) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش همزمان برای تحلیل یافته های پژوهش استفاه شد.
نتایج تحلیل رگرسیون کلی (بدون تفکیک جنسیت) نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 29/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 39/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.
نتایج تحلیل رگرسیون در گروه پسران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 27/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 47/0- در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.
نتایج تحلیل رگرسیون در گروه دختران نشان داد که متغیر استرس اجتماعی با مقدار بتای 25/0- و متغیر اضطراب با مقدار بتای 51/0 در سطح آلفای 01/0 پیش بینی کننده معنی داری برای احساس تعلق به مدرسه بودند.
در مجموع یافته های این پژوهش نشان داد که دو متغیر استرس اجتماعی و اضطراب پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر احساس تعلق به مدرسه در میان نوجوانان محسوب می شوند.

مقدمه
مدرسه را می توان خانه دوم دانش اموزان قلمداد کرد. به جرأت می توان گفت مقدرا زمانی که دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرانند بعد از محیط خانواده در رده دوم قرار دارد. محیط خانوادگی سالم , محیطی گرم است , محیطی است که کودک و نوجوان از حضور در آن و رابطه با اعضای آن ( پدر , مادر , خواهر و بردار ) ا حساس لذت می کند
محیط مدرسه که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن برآورده نمایدو باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان می شود. نیازهای اساسی دانش اموز در مقاطع ابتدایی و دبیرستان عبارتند از ثبات , افزایش موقعیت های استقلال فردی , فرصت هایی برای رقابت , مواظبت و حمایت از دانش اموزان و پذیرفته شدن در جمع دوستان ( پاترسون, 2007).
هنگامی که محیط مدرسه نیازهای اساسی نوجوان را بر آورده کند در دانش آموز احساسی پدیدار می شود که خود را جزئی از مدرسه می داند, و خود را در رسیدن به اهداف مدرسه یا جامعه مدرسه سهیم و مشترک می داند( پاترسون,2007).

بررسی رابطه اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق نوجوانان پسر و دختردر مقطع تحصیلی متوسطه دوم
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول 2
طرح تحقیق 3
1-1. مقدمه 3
1-2. بیان مساله 4
1-3. اهمیت پژوهش 9
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. فرضیه‏های تحقیق 10
1-6. تعریف متغیرها 10
1-6-1. تعاریف مفهومی 10
1-6-2. تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم 12
ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. استرس 13
2-2-1. تعاریف استرس 15
2-2-2. مفهوم استرس 15
2-2-3. نظریه‌های استرس 17
2-2-3-1. استرس به عنوان پاسخ درونی 17
2-2-3-2.استرس به عنوان عوامل محیطی 18
2-2-3-3. استرس به عنوان کنشی متقابل 18
2-2-4. رویکردها و دیدگاه‌های مختلف در مورد استرس 18
2-2-4-1. نظریه‌ی روان تحلیل‌گری 18
2-2-4-2. نظریه‌ی ضعف جسمانی 19
2-2-4-3. نظریه تکوین و تعامل کاژ 19
2-2-4-4. نظریه پردازش اطلاعات 19
2-2-5. نشانه‌های استرس در نوجوانی 20
علل استرس 20
2-2-5. منابع استرس 21
2-2-6. عوامل ایجاد کننده استرس 21
2-3. اضطراب 21
2-3-1. تعاریف اضطراب 23
2-3-2. دیدگاه‌های نظری درباره اضطراب 24
2-3-2-1. روانکاوی 24
2-3-2-2.نظریه‌های رفتاری 25
2-3-2-3. نظریه‌های انسان‌گرایی 25
2-3-2-4. نظریه‌های زیست‌شناختی 25
2-3-3. دیدگاههای نظری درباره روانشناختی اضطراب 26
2-3-4. نظریه‌های اضطراب 26
2-3-4-1. زیگموند فروید 26
2-3-4-2. ملانی‌کلاین 27
2-3-4-3. آنا فروید 28
2-3-4-4. هارتمن, کریس ‌و لومن‌شتاین 29
2-3-4-5. رنه‌اشپیتز 29
2-3-4-6. هری استاک سالیوان 30
2-3-4-7. جان بالبی 30
2-3-5. سن بروز و شیوع اختلال اضطراب 31
2-3-6. بحران اضطراب در نوجوانی 32
2-4. احساس تعلق 32
2-4-1. نظریه های احساس تعلق 34
2-4-1-1. نظریه آدلر 34
2-4-1-1-1. علاقه اجتماعی 34
2-4-1-1-2. سبک زندگی 35
2-4-1-2. نظریه آبراهام مازلو 36
2-4-1-3. نظریه ویلیام گلاسر 37
2-4-1-3-1. گلاسر و نظریه نیازها 38
2-4-1-4. نظریه بالبی 39
2-4-1-4-1. دلبستگی 40
2-4-1-4-1-1. موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟ 40
2-4-1-4-2. انواع دلبستگی 42
2-4-1-4-3. ثبات دلبستگی 44
2-4-2. احساس تعلق در نوجوانی 45
2-5. بررسی پژوهشها 46
2-5-1. بررسی پژوهش های خارجی 46
2-5-2. بررسی پژوهش های داخلی 50
فصل سوم 52
روش تحقیق
3-2. روش تحقیق 53
3-3. جامعه آماری و حجم نمونه 54
3-4. ابزار تحقیق 54
3-5. روایی و پایایی ابزار پژوهش 55
3-4-1. مقیاس احساس تعلق به مدرسه 55
3-4-2. مقیاس افسردگی, اضطراب و استرس (DASS) 55
3-6. روش اجرا 56
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 56
فصل چهارم 58
یافته های پژوهش
4-1. مقدمه 59
4-2. یافته های توصیفی 60
4-3. یافته های استنباطی 60
فصل پنجم 65
بحث و نتیجه گیری E.
5-1. مقدمه 66
5-2. بحث و نتیجه گیری 67
5-3. محدویت های پژوهش 71
5-4. پیشنهادهای پژوهش 72
5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 72
5-4-2. پیشنهادهای پژوهشی 72
منابع 73
الف: منابع فارسی 73
الف: منابع غیر فارسی
پیوست ها 80لینک کمکی