عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک صادرات به روش لاجيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل موثر بر ريسک اعتباري مشتريان حقوقي بانک صادرات به روش لاجيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران به روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 404 تایی از شرکت های حقوقی در بین سالهای 1397- 1387 شعب بانک صادرات استان تهران, انتخاب شدند. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها, در ابتدا 28 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند, انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. براساس شاخصهای آماری, تابع لاجیت از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار نسبتا بالایی با قدرت 67.42% دارد. با توجه به نتیجه پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

لینک کمکی