طراحي يک سيستم پشتيبان تصميم براي اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات بانکي با در نظر گرفتن ديناميک اعتباري آنها با استفاده از ANFIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي يک سيستم پشتيبان تصميم براي اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات بانکي با در نظر گرفتن ديناميک اعتباري آنها با استفاده از ANFIS :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

موسسات مالی همواره عامل مهمی در پیشرفت اقتصادی جوامع بوده و مهمترین اهرم از طرف بانک مرکزی هر کشور جهت اعمال سیاست های پولی آن کشور می باشند. مهمترین وظیفه این موسسات تجمیع منابع از درون جامعه و تخصیص آن به تفکیک, به بخش های اقتصادی می باشد که هرساله از طرف بانک مرکزی طی بخش نامه سیاست های پولی به بانکها ابلاغ می گردد. اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری همواره با ریسک مواجه بوده و این موسسات جهت کاهش ریسک اعطای تسهیلات از روش های مختلفی استفاده کرده اند. با پیشرفت علم و فناوری نوین, روش های نو و موثری در این راستا بوجود آمد که یکی از این روش ها اعتبار سنجیمتقاضیان تسهیلات بانکی می باشد. در این پژوهش از منطق فازی و شبکه های عصبی جهت طراحی یک مدل اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی استفاده شده است. هدف آن است که در نهایت مدل تصمیم گیری ارائه شده به فرآیند ذهنی کارشناسان اعتبارسنج نزدیک تر باشد. روش کار به این شکل است که ابتدا با کارشناسان خبره بانک در خصوص نحوه ارزیابی متقاضیان تسهیلات مصاحبه هایی انجام گرفته و از هریک از آنها خواسته می شود تا معیار های مهم و غیر مهمی را که در اعتبارسنجی مورد استفاده قرار می دهند, ذکر کنند. پس از طراحی پرسش نامه های مختلف در سه نوبت, معیارهای مهم از نظر کارشناسان اعتباری مشخص می شود. در مرحله بعدی بر اساس معیارهای بدست آمده از پرسش نامه ها, داده های موجود جمع آوری گردیده, سپس با استفاده از روش ANFIS داده های موجود تحلیل و فرایند مدل سازی آغاز می شود و سرانجام داده های خروجی بصورت دینامیک ارائه می شود.

لینک کمکی