صنعت بيمه: بررسي و اولويت بندي فاکتورهاي موثر بر توسعه آن با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن صنعت بيمه: بررسي و اولويت بندي فاکتورهاي موثر بر توسعه آن با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه صنعت بیمه یکی از صنایع پیشران در دنیا محسوب می شود که رشد و توسعه ی آن, رشد و توسعه ی اقتصادی را به همراه خواهد داشت؛ لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر رشد و توسعه ی صنعت بیمه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را متخصصان و خبرگانی تشکیل می دهند که در زمینه ی صنعت بیمه صاحبنظر می باشند و نمونه ی آماری پژوهش شامل 15 تن از این خبرگان می باشد. برای انتخاب نمونه ی پژوهش از روش نمونه گیری گلوله ی برفی استفاده شده است. بر اساس روش گردآوری داده, پژوهش حاضر هم کتابخانه ای و هم میدانی می باشد. به منظور آشنایی با ادبیات پژوهش و شناسایی فاکتورهای اولیه از تحقیقات کتابخانه ای و به منظور تحقیق هدف پژوهش یعنی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رشد و توسعه ی صنعت بیمه از مطالعات میدانی و انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شد. به منظور رتبه بندی عوامل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و توزیع پرسشنامه ی مقایسات زوجی میان خبرگان استفاده گشت. نتایج حاصل از رتبه بندی 9 عامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه ی صنعت بیمه با استفاده از AHP نشان داد که دو عامل فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهمترین عوامل هستند و به ترتیب در رتبه ی اول و دوم قرار دارند و تقریبا 40 درصد وزن مقایسات را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی