شناسايي و طراحي الگوي پيشايندهاي مزيت رقابتي بخش خدمات (مطالعه موردي اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و طراحي الگوي پيشايندهاي مزيت رقابتي بخش خدمات (مطالعه موردي اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

از سال 1960 تاکنون جهان دستخوش تغیرات سریع فناوری نوین شده است که در کنار رایانه ,اینترنت و توسعه ی دانش وضعیت جدیدی بر جهان حاکم شده و شکل رفتارهای اقتصادی سنتی را تا حدودی عوض کرده اند بنحوی که آزاد سازی تجاری و جهانی شدن اقتصاد با سرعت زیادی در حال گسترش است. رهیافت مزیت رقابتی در مقایسه با مزیت نسبی به عنوان ابزار توسعه اقتصادی در چنین شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. و سازمان همواره به دنبال خلق مزیت رقابتی و حفظ پایداری آن می باشند و آنچه در فرایند خلق مزیت رقابتی واضح است, ایجاد ارزش است. با توجه به الزامات عصر حاضر, این پژوهش در جهت, شناسایی و طراحی الگوی پیشایندهای مزیت رقابتی بخش خدمات (در اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس), انجام پذیرفت. و برای رسیدن به این هدف اصلی, اهداف فرعی تعیین شده و سپس با مطالعه تحقیقات گذشته مدل تحقیق ارائه شد و بر اساس مدل تحقیق, متغیرهای اصلی تحقیق مشخص گردید. برای ارزیابی بهتر, پژوهش حاضر برای ارزیابی پنج فرضیه؛ 1- کارافرینی به طور مثبت بر قابلیت نوآوری درسازمان اثر می گذارد. 2- کیفیت ارایه خدمات به طور مثبت بر مزیت رقابتی پایدار اثر می گذارد. 3- کیفیت ارایه خدمات به طور مثبت بر مزیت قابلیت نوآوری اثر می گذارد. 4- قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی پایدار در سازمان اثر می گذارد. 5 - کارافرینی به طور مثبت بر مزیت رقابتی پایدار درسازمان اثر می گذارد. انجام پذیرفت. در این خصوص پرسشنامه ای 32 گویه ای محقق ساخته با الگو گرفتن از پرسشنامه های دیگر و تحقیقات گذشته تدوین شد در بین نمونه آماری توزیع شد که 250 پرسشنامه توزیع شد و تعداد 234 پرسشنامه صحیح مورد ارزیابی قرار گرفت. با بکار گیری نرم افزار SPSS, ابتدا به تحلیل توصیفی پاسخ دهندگان پرداخته شده و سپس با استفاده از ازمون آلفای کرونباخ به ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز پرداخته شد که مقدار پایایی آن 0.914 به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل, با استفاده از تحلیل عاملی ساختاری به ارزیابی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان از تایید فرضیه ها دارد. و در بین متغیر ها, متغیر نوآوری دارای بیشترین مقدار اثر بر مزیت رقابتی بود.

لینک کمکی