شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد استرس و ارائه ي الگوهاي مناسب براي بهبود آن در کارکنان بانک مهر اقتصاد استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد استرس و ارائه ي الگوهاي مناسب براي بهبود آن در کارکنان بانک مهر اقتصاد استان آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد استرس و ارائه ی الگوهای مناسب برای بهبود آن در میان کارکنان بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان غربی می باشد. مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده و نمونه های مورد پژوهش را 60 نفر از کاراکنان بانک مهر اقتصاد استان اذربایجان غربی تشکیل دادند که به روش تصادفی انتخاب شدند. شدت استرس و عوامل مرتبط با آن از طریق پرسشنامه مدل آر. اس. الیوت. بامقیاس عددی ساخته و با استفاده از نرم افزار spss جهت توصیف داده ها و با استفاده از آزمون کولموگوروف- اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن داده های پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد؛ بین ویژگی های فردی وتعارض نقش و تاثیر آن در ایجاد استرس در بین کارکنان بانک مهر اقتصاد استان آذربایجان غربی با سطح معنی داری 95% رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با توجه به اهمیت استرس در میان کارکنان بانک ها, سازمان ها ضروری است که با به کار گیری راه کارهای حمایتی از تاثیرات درازمدت استرس کارکنان که میزان آن در جامعه کنونی با توجه به نیازهای جامعه رو به افزایش است پیشگیری کنند.

لینک کمکی