شناسايي و اولويت بندي تامين کنندگان در زنجيره تامين تاب آور با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره فازي(مطالعه موردي: شرکت فولاد ماشين نکا )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و اولويت بندي تامين کنندگان در زنجيره تامين تاب آور با استفاده از رويکرد تصميم گيري چند معياره فازي(مطالعه موردي: شرکت فولاد ماشين نکا ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 23

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف به شناسایی و اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین تاب آور با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی در شرکت فولاد ماشین نکا صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا معیارهای انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین تاب آور شناسائی شده و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت فولاد ماشین نکا می باشد و پرسشنامه میان این تعداد توزیع گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش, یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین عوامل موثر بر اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین تاب آور عبارت است از: عوامل اولیه ی عملکرد, پاسخگویی تامین کنندگان, پشتیبانی فنی تامین کنندگان, میزان ریسک تامین کنندگان و پایداری تامین کنندگان. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل شبکه (ANP) فازی استفاده شده است. براین اساس معیار عوامل اولیه عملکرد در اولویت اول قرار گرفت. همچنین در بررسی روابط درونی میان شاخص ها بر اساس تکنیک دیمتل نیز, مشخص گردید معیار عوامل اولیه عملکرد از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص های تحقیق مشخص گردید شاخص سرعت زنجیره ی تامین دارای بالاترین اهمیت می باشد.

لینک کمکی