شناسايي مشکلات حسابرسي مستمر در ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر راه کارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي مشکلات حسابرسي مستمر در ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر راه کارها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی حسابرسی دولتی ارزیابی, نمایش و اطمینان بخشی در مورد پاسخگویی دولت است که در نظارت مدرن بسیار مهم است. سیستم حسابرسی دولتی نقش خیلی مهمی در حفظ توسعه مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت و پاسخگویی دولتی دارد. فساد مسئله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی همه کشورها صدمه می زند. نقش حسابرسی دولتی کشف و پیگیری فساد است. حسابرسی مستمر یک حسابرسی به روز و به موقع است. هدف از این تحقیق شناسايي مشکلات حسابرسي مستمر در ديوان محاسبات کشور با تاکيد بر راه کارها می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- توسعه-ای(اکتشافی) و همچنین موردی است که در سال 1395 در دیوان محاسبات کشور انجام شد. برای انجام تحقیق در روش دلفی و دلفی فازی 10 نفر از خبرگان انتخاب شدند. در این تحقیق دو سوال اصلی تنظیم شد. بعد از تکمیل تحقیق و محاسبات ریاضیاتی دلفی فازی مشکلات حسابرسی مستمر و راه حل های دیوان محاسبات کشور مشخص شدند. نتایج نشان داد که حسابرسی مستمر به برنامه ریزی دقیق و تلاش های جدی نیاز دارد.

لینک کمکی