شفافيت اطلاعاتي و فساد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شفافيت اطلاعاتي و فساد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

شفافیت به عنوان ارزشی محسوب می شود که باید سیاست های عمومی به منظور ممانعت از فساد از آن الهام گیرد. ادبیات گسترده ای وجود دارد که ادعا می کند: سهولت دسترسی به اطلاعات و همچنین شفافیت آن نقش مهمی در مقابله با فساد دارد. در این پژوهش به تبیین شفافيت اطلاعاتي و فساد و همچنین ارتباط بین این دوکلیدواژه با استفاده از روش شناخت در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های تئوریک و نظری پرداخته شده است. به عبارتی با مطالعه در تحقیقات پیشین مرتبط, به بررسی مفاهیم شفافيت اطلاعاتي و فساد و همچنین روابط قابل پیش بینی میان آن دو از منظرهای تئوریکی پرداخته شده است. نتایج حاصل از بحث بیانگر این است که هر چقدر سطح شفافیت اطلاعاتی بیشتر باشد, درجه فساد کمتر است. کاربران اعم از دستگاه های نظارتی و اجرایی می توانند در جهت بهبود شفافیت اطلاعاتی به منظور کاهش فساد با الزامات قانونی و راهکارهای دیگر گام بردارند.

لینک کمکی