شرح مختصري بر رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني بر عملکرد سازمان (مطالعه موردي: کارکنان شهرداري منطقه 19 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شرح مختصري بر رابطه فرهنگ سازماني و تعهد سازماني بر عملکرد سازمان (مطالعه موردي: کارکنان شهرداري منطقه 19 تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این تحقیق شرایط موجود مولفه های فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است که از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است.و از آنجایی که در این تحقیق محقق به دنبال مشخص کردن و بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی در شهرداری مرکزی کرمانشاه می باشد این تحقیق بر اساس روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمانی تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقا بهره وری سازمان گردد, از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 19 تهران پرداخته می شود.

لینک کمکی