رابطه ي مولفه هاي سلامت سازماني با اعتماد سازماني و مسئوليت پذيري اجتماعي در پست بانک خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه ي مولفه هاي سلامت سازماني با اعتماد سازماني و مسئوليت پذيري اجتماعي در پست بانک خراسان شمالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه مولفه های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پست بانک خراسان شمالی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی زمینه یابی بوده است. جامعه آماری آن تمامی کارمندان پست بانک خراسان شمالی در سال 1396-1397 به تعداد 385 نفر بودند. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 195 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری, تصادفی ساده بود. برای گردآوری دتده ها نیز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی از سه پرسش نامه استاندارد, سلامت سازمانی 44 پرسشی هوی و همکارانش (1966), اعتماد سازمانی 21 پرسشی رابینز (1998) و مسئولیت پذیری اجتماعی 25 پرسشی کارول (1991) استفاده شد. داده های گردآوری شده نیز در محیط spss طبقه بندی و مقدار ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی چون فراوانی, درصد, نمودار, شاخص های گرایش مرکزی (میانگین, میانه, مد), شاخص های گرایش پراکندگی (خطای استاندارد میانگین, انحراف استاندارد, واریانس, دامنه تغییرات, کمینه و بیشینه) استفاده شد و از روش های آمار استنباطی آزمون t و ضریب همبستگی بکار گرفته شد. بنابراین, نتایج نشان دادند که بین مولفه ها ی سلامت سازمانی (هفت مولفه تاکید علمی, روحیه, حمایت منابع, ساخت دهی, ملاحظه گری, نفوذ مدیر و یگانگی نهادی) با اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارمندان پست بانک خراسان شمالی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی