ارزيابي نقش مديريت دانش مالي توسط تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي کارمندان بانکي شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي نقش مديريت دانش مالي توسط تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي کارمندان بانکي شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

همزمان با روند فزاینده تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و انتظارات و الزامات نوینی را پدید آورده است نقش و وظیفه مدیران و رهبران نیز بشدت متحول شده است. اساسیترین مشخصه سازمانهای قرن حاضر, تاکید بر دانش و اطلاعات مالی است. هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش5 مالی بر عملکرد کارکنان بانکی در سطح شیراز میباشد. برای این مهم از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با مدلهای ExpertChoice وSPSS بهره برده شده است. فرآیندAHP ترکیب معیارهای کیفی با کمی را بطور همزمان امکان پذیر میسازد. بنابراین توسط این روش به طراحی نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری و تشکیل ماتریسهای زوجی و تعیین اولویت ها پرداخته شده و نهایتا به رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد معضلات ناشی از نقش مدیریت دانش مالی جهت نیل به مدیریت صحیح بانکی و ارائه راهکارهای اجرایی اهتمام ورزیده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که مهمترین عوامل موثر بر ارزیابی نقش مدیریت دانش5 مالی در بین کارمندان بانکی شیراز فاکتورهای مدیریت ارزش میباشند. همچنین در مورد زیرمعیارها نیز, به ترتیب شرح وظایف مالی کارمندان بانکها, برقراری سیستم پاداش مالی بر مبنای عملکرد, ارتقای افراد بر اساس شایستگی هایشان, و ایجاد ارتباط و همکاری صمیمانه با کارکنان دارای چهار رتبه اول میباشند و بانکها با بهبود مدیریت مالی و استفاده از مدیریت دانش و توجه بیشتر مدیران به انتقادات و پیشنهادات کارکنان, می توانند در جهت رضایت کارکنان و در نتیجه عملکرد بهتر گام بردارند. همچنین نشان داده شد که متغیرهای سطح تحصیلات کارکنان و استفاده از مدیریت دانش توسط مدیران دارای رابطه معناداری با عملکرد می باشند امید است نتایج این پژوهش جهت بهبود و بازدهی بانکها با تکیه بر مدیریت دانش در راستای اعتلای اهداف کشور و توجه به نیاز عامه مردم در بهبود خدمات مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی