ارزيابي ميزان استراتژي محوري در شرکت دارو پخش با استفاده از کارت امتياز متوازن BSC و اصول سازمان هاي استراتژي محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي ميزان استراتژي محوري در شرکت دارو پخش با استفاده از کارت امتياز متوازن BSC و اصول سازمان هاي استراتژي محور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

امروزه در صنایع کشور به ویژه در صنعت استراتژیک دارو با پیشرفت تکنولوژی در سطوح مختلف نیاز به ارزیابی بلوغ استراتژی الزامی به نظر می رسد. بلوغ سازمان, توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. برای دستیابی به بلوغ سازمان باید به طور مداوم تغییرات عوامل محیطی را مورد بررسی قرار دهد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل مدیران ارشد و میانی شرکت داروپخش می باشد که تعداد آنها 1000 نفر می باشند. که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده از بین آنها 200 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید. برای جمع آوری نظرات افراد از پرسشنامه استفاده گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات خبرگان و متخصصان استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد گردید که میزان آن 0,88 حاصل شد. برای بررسی سوالات تحقیق از میانگین سوالات استفاده گردید. آزمون فریدمن نشان داد که منظر مشتری در اولین اولویت و پس از آن منظر مالی, منظر فرآیندها و در نهایت منظر رشد و یادگیری به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. بلوغ استراتژی شرکت داروپخش برابر 37,1 درصد حاصل شد.

لینک کمکی